با ما تماس بگیرید۴۲۲۳۷۲۳۰ - ۰۶۱
طرح 128 تا 512 یک ماهه 2 گیگ
8,000
سه ماهه 6 گیگ
22,000
شش ماهه 10گیگ
40,000
یک ساله 12گیگ
65,000
یک ماهه نامحدود
30,000
طرح 256 تا 1024 یک ماهه ۲ گیگ
10,000
سه ماهه 6 گیگ
28,000
شش ماهه 10گیگ
50,000
یک ساله 12گیگ
85,000
یک ماهه نامحدود
50,000
طرح 512 تا 2048 یک ماهه 2 گیگ
12,000
سه ماهه 6 گیگ
35,000
شش ماهه 10گیگ
60,000
یک ساله 12گیگ
95,000
یک ماهه نامحدود
90,000
طرح 1024 تا 3072 یک ماهه 2 گیگ
15,000
سه ماهه 6 گیگ
42,000
شش ماهه 10گیگ
75,000
یک ساله 12گیگ
135,000
یک ماهه نامحدود
150,000
طرح  2048 تا 4096 یک ماهه 2 گیگ
19,000
سه ماهه 6 گیگ
55,000
شش ماهه 10گیگ
105,000
یک ساله 12گیگ
175,000
یک ماهه نامحدود
250,000
طرح  4096 تا 5120 یک ماهه ۲ گیگ
27,000
سه ماهه 6 گیگ
75,000
شش ماهه 10گیگ
135,000
یک ساله 12گیگ
265,000
یک ماهه نامحدود
***
طرح 6144 تا 7168 یک ماهه 2 گیگ
32,000
سه ماهه 6 گیگ
85,000
شش ماهه 10گیگ
155,000
یک ساله 12گیگ
295,000
یک ماهه نامحدود
***
طرح های ویژه ما
آنتن به همراه یکسال اینترنت سرعت 256  / 10 گیگ   / 240 هزارتومان سرعت 512  / 15 گیگ   / 300 هزارتومان سرعت ۱ مگابایت  / 20 گیگ   / 350 هزارتومان سرعت ۲ مگابایت  / 30 گیگ   / 450 هزارتومان سرعت ۴ مگابایت  / 40 گیگ   / 550 هزارتومان سرعت ۶ مگابایت  / 50 گیگ   / 600 هزارتومان